ศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ศิลปะยังถูกมองว่าเป็นเรื่องของงานอดิเรก ทำเพื่อความเพลิดเพลิน ไม่จริงจัง จึงพบว่าผู้ใหญ่ในวันนี้สนับสนุนให้ลูกเรียนวาดเขียน เรียนดนตรีมากขึ้นก็จริง แต่ต้องเป็นการเรียนพิเศษในยามว่างมีน้อย

ครอบครัวที่จะสานพรสวรรค์ของเด็กไปสู่การวางเป้าหมายชีวิตทางศิลปะ เห็นได้เสมอว่า พ่อแม่จะ เสริมแรงและให้ความชื่นชมเมื่อเด็กทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ได้ดีมากกว่าเมื่อเด็กเอางาน ศิลปะมาอวด ซึ่งที่จริงแล้วหากเด็กมีความสนใจอย่างจริงจัง พ่อแม่ก็ควรส่งเสริมและให้ความสนับสนุนอย่าง เต็มที่ในสิ่งที่เขาถนัด 

IMG 7044

ในแง่ของสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งแตกต่างกันระหว่างปัจจุบันและอดีต ทำให้เด็กมีการ รับรู้และสั่งสมการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน เนื้อหาของศิลปะจึงผิดแผกแตกต่างกันไปด้วย หากจะได้เด็กวาดภาพ 
บ้าน สภาพบ้านของเด็กสมัยก่อนย่อมแตกต่างจากบ้านของเด็กสมัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรูปลักษณ์ของบ้าน สิ่งแวดล้อมภายในและนอกบ้าน รวมไปถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัว เช่น สมัยก่อนอาจมีภาพของสมาชิก 
หลายรุ่น เนื่องจากเป็นครอบครัวขยาย ส่วนปัจจุบันเป็นสภาพครอบครัวเดี่ยว เด็กสมัยนี้จึงมักจะวาดภาพเฉพาะ พ่อแม่พี่น้องเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศิลปะเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ 
อย่างดี โดยถ่ายทอดออกมาจากการรับรู้และการเรียนรู้นั่นเอง เด็กได้อะไรจากศิลปะบ้าง หากจะสรุปถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากศิลปะก็มีอยู่หลายประการ เช่น 

      - ศิลปะเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้อย่างแนบเนียน เพราะศิลปะต้องใช้สมองสายตาและ ทักษะของมืออย่างมาก มีการวิจัยพบว่าการฝึกให้เด็กเคลื่อนไหว ว่องไว ใช้มือได้ดี มีความสัมพันธ์กับพัฒนา 
ทางการพูด การใช้ถ้อยคำ ส่งเสริมไหวพริบเชาวน์ปัญญา ยิ่งเด็กสามารถใช้มือได้อย่างคล่องเพียงไรก็จะยิ่งใช้ ภาษา ใช้ความคิดได้ดียิ่งขึ้นเพียงนั้น 

       - ศิลปะช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่กว้างไกล จากการศึกษาพบว่าหากฝึก จินตนาการอย่างสร้างสรรค์เพียงวันละ 3 – 5 นาทีทุกวัน จะช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวในตัวเด็ก
และทำให้เด็กมี สมาธิในการเรียนดีขึ้น 

       - ศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยระบายอารมณ์ที่ซ่อนเร้น ทำให้เพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ในทางจิต เวชก็ใช้ศิลปะการวาดภาพเป็นเครื่องมือในการบำบัดด้วยเช่นกัน ภาพวาดลายเส้นสีสันของเด็กที่ประสบภัย 
สึนามิ หรือประสบภัยวิกฤตจากสงครามความรุนแรง จะแสดงออกถึงอารมณ์กลัวโกรธที่กดดันอยู่ ภายในได้ชัดเจน 

       - ศิลปะช่วยให้เด็กรู้จักการสังเกต เช่น ของไกลกับของใกล้จะมีสีสันไม่เหมือนกันและมีขนาดแตกต่าง กัน และช่วยให้รู้จักการแก้ปัญหาด้วย เช่น จะวาดภาพให้ดูเป็นภาพสามมิติได้อย่างไร ทำอย่างไรภาพจึงดู 
เคลื่อนไหวนิ่มนวล จะปั้นภาพอย่างไรให้สามารถตั้งได้ไม่ลืม ซึ่งเด็กอาจใช้การแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูก หรือศึกษาจากหนังสือตำรา นอกจากนั้น ศิลปะยังช่วยสร้างนิสัยรักการปฏิบัติให้แก่เด็กอีกด้วย
เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่ต้องมีการลงมือกระทำ ในเมื่อศิลปะให้ประโยชน์อย่างมากมาย แล้วเราจะกระตุ้นเด็กให้รักศิลปะและเรียนศิลปะอย่างถูกวิธีได้ อย่างไร จึงจะฉกฉวยประโยชน์จากศิลปะได้มากที่สุด
สิ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่ควรคำนึงถึงก็คือ ศิลปะไม่ต้องการความสำเร็จของงาน เช่น สวยไม่สวย แต่มุ่งเน้นที่ทำแล้วจะก่อให้เกิดความสุข และความเพลิดเพลิน ท่าทีของพ่อแม่ เมื่อเด็กอายุได้ 2 ขวบ จะจับดินสอได้
ก็อยากทดลองขีดเขียน และอาจลงมือขีด เขียนลงบนฝาผนังบ้านหรือพื้นห้อง ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะทนให้พื้นห้องฝาผนังบ้านสกปรกไม่ได้ ก็จะตี ดุ หรือลงโทษ ทำให้ไปชะงักพัฒนาการในเรื่องทักษะการใช้มือของเด็ก 

 IMG 7036

  การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ การแสดงออกทางศิลปะของเด็กควรเน้นให้เด็กได้ แสดงความคิดอย่างอิสระ ไม่ควรจำกัดว่าเขาต้องวาดภาพนั้นภาพนี้ ให้เขาคิดด้วยตัวเองได้แสดงออกตาม 
ธรรมชาติ และผู้ใหญ่เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วยการชมเชย ให้ความสนใจ หรือใจเย็นรอให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับ งานที่ทำด้วยตัวเขาเอง รอให้เขาพร้อมที่จะพูดถ่ายทอดถึงจินตนาการของเขา ผู้ใหญ่เพียงแสดงความใส่ใจ 
เท่านั้น มิใช่สนับสนุนด้วยการซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ทันสมัย ซึ่งมีราคาแพงให้เด็กโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมกับเด็กเลย และไม่ว่าจะเป็นสมัยใดๆก็ตาม คนเราย่อมใช้ประโยชน์จากศิลปะได้อย่างเต็มที่
หากว่ารู้จักใช้ และใช้ให้เป็น 

“ศิลปะมีคุณค่า ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” 

IMG 6783

 

 

อมรากุล อินโอชานนท์. สุขภาพจิต 14 “เด็กไทยวันพรุ่งนี้”. โรงพิมพ์การศาสนา. 2534, หน้า 23 – 26. 

logo

โรงเรียนศิลปะต้นแก้ว 2097/1-2
ซ.หมู่บ้านวิกรณ์(ซ.รามคำแหง 37/1)
ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

tel       : 02-723-0808
พี่ต้น    : 086-621-6293
พี่แก้ว  : 086-993-1220

Send to TON-KAEW

Email:
Subject:
Message: